Home » Domovinska liga podpira drugačen model služenja vojaškega roka kot SDS

Slika novice

Če je bralec pozorno prebral moj članek in analiziral za kakšen model služenja vojaškega roka se v resnici zavzema SDS ter naredil primerjavo med obema predlogoma, je opazil očitne razlike. Z namenom, da bi bili bralci pozorni na razlike med predlogom, ki ga predlaga SDS in predlogoma ki ga predlaga DOM, bom naredil primerjavo med obema predlogoma ter navedel bistvene razlike.

Ker tudi Domovinska liga podpira ponovno uvedbo služenja vojaškega roka se bo marsikdo vprašal ali zgolj »kopira« predloge od SDS in jih razglaša za svoje? Ali ni potem celo bolje, da se na naslednjih državnozborskih volitvah voli Slovensko demokratsko stranko namesto Domovinske lige? Že v svojem prejšnjem članku z naslovom »Domovinska liga se zavzema za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka po modelu, ki bi bil podoben švicarskemu«, sem predstavil bistvene značilnosti modela služenja vojaškega roka za katerega se zavzema Domovinska liga.

MODEL SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA ZA KATEREGA SE ZAVZEMA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA MODEL SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA ZA KATEREGA SE ZAVZEMA DOMOVINSKA LIGA
SDS se zavzema za podoben model služenja vojaškega roka kakršnega smo že imeli pred letom 2004. Ta model služenja temelji na kontinuiteti modela splošnega ljudskega odpora oziroma na kontinuiteti teritorialne obrambe z nekaterimi »sodobnimi popravki«. DOM pa se zavzema za model služenja vojaškega roka, ki bi bil podoben švicarskemu.
Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka, ki ga je predlagala SDS ni razvidno ali bi se nabornikom odslužen vojaški rok štel v njihovo delovno dobo. Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot pa ga predlaga DOM bi se nabornikom klasično odslužen vojaški rok štel v njihovo delovno dobo, civilno odslužen pa ne. Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka ki ga je predlagala SDS, vojaškim obveznikom po odsluženem vojaškem roku ne bi avtomatično pripadala pravica do orožnega lista in nakupa orožja.
Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka ki ga je predlagala SDS ni razvidno ali bi nabornikom pripadal del pokojnine za čas njihovega služenja vojaškega roka. Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot pa ga predlaga DOM bi nabornikom, ki bi klasično odslužili vojaški rok pripadal del pokojnine za čas njihovega služenja vojaškega roka, za tiste ki pa bi vojaški rok odslužili civilno pa ne bi pripadala nobena pokojnina za čas njihovega civilnega služenja vojaškega roka. Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot pa ga predlaga DOM bi vojaškim obveznikom po klasično odsluženem vojaškem roku z orožjem AVTOMATIČNO PRIPADALA PRAVICA DO OROŽNEGA LISTA IN NAKUPA OROŽJA KOT: -članom lovskih družin -športnim strelcem -za lastno obrambo -obrambo svojih družin -za zavarovanje svojega premoženja in imetja. Ta pravica pa bi se jim odvzela v primeru duševnih bolezni oziroma psihičnih motenj in storitve kriminalnega dejanja oziroma nedovoljene uporabe orožja. Ne bi pa avtomatično pripadala pravica do orožnega lista in nakupa orožja vojaškim obveznikom: -ki bi odslužili vojaški rok klasično brez orožja -ki bi odslužili vojaški rok civilno
Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka ki ga je predlagala SDS ni razvidno ali bi po odsluženem vojaškem roku vojaški obvezniki imeli do določene starosti vsakoletna redna rezervno-mobilizacijska usposabljanja na katerih bi obnavljali, utrjevali in izpopolnjevali svoja pridobljena vojaška znanja, veščine in specializacije. Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot pa ga predlaga DOM bi vojaški obvezniki do določene, starosti, ki je bila natančno navedena v mojem prejšnjem prispevku pod zgoraj omenjenim naslovom, imeli vsakoletna redna rezervno-mobilizacijska usposabljanja na katerih bi obnavljali, utrjevali in izpopolnjevali pridobljena vojaška znanja, veščine in specializacije. Tako bi po uveljavitvi predloga o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka, kot ga predlaga DOM, imeli bolj usposobljene, izurjene in specializirane rezerviste kot pa po uveljavitvi predloga, ki ga je predlagala SDS.
Po predlogu zakona o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka, ki ga je predlagala SDS ni razvidno ali bi bili rezervisti za svoja rezervna mobilizacijska usposabljanja (če bi jih sploh redno imeli) plačani. Po predlogu o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot pa ga predlaga DOM bi bili rezervisti, ki bi hodili na redna rezervna mobilizacijska usposabljana plačani. Dobili bi celotno plačo od delodajalca, ker bi delodajalci od ministrstva za obrambo RS dobili denarno nadomestilo za odsotnost njihovih zaposlenih od dela za čas ko bi bili na rezervno-mobilizacijskih usposabljanjih. Poleg tega bi rezervisti od Ministrstva za obrambo RS dobili plačilo za udeležbo na posameznih rednih rezervno-mobilizacijskih usposabljanjih. Npr. če bi nekdo imel mesečno plačo 1000 eur, bi tisti mesec ko bi se udeležil mobilizacijskega usposabljanja prejel od delodajalca polno plačo 1000 eur+500 eur od Ministrstva za obrambo RS za udeležbo na mobilizacijskem usposabljanju. Tako bi bili rezervisti motivirani za aktivna mobilizacijska usposabljanja (številke o višini plačila v EUR so izmišljen prikaz vzorca).

MOREBITNE NEGATIVNE POSLEDICE, KI BI JIH PRINESLA UVELJAVITEV PREDLOGA O PONOVNI UVEDBI OBVEZNEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA PO PREDLOGU, KI GA JE PREDLAGALA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA MOREBITNE POZITIVNE POSLEDICE, KI BI JIH PRINESLA UVELJAVITEV PREDLOGA O PONOVNI UVEDBI OBVEZNEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA PO PREDLOGU, KOT PA GA PREDLAGA DOMOVINSKA LIGA
Če se vojaškim obveznikom odslužen vojaški rok ne bi štel v delovno dobo in jim za čas služenja ne bi pripadala nobena pokojnina, za služenje vojaškega roka ne bi bili motivirani in bi se velikokrat raje odločili za civilno služenje, kljub temu, da bi klasično služenje vojaškega roka trajalo šest mesecev, civilno pa eno leto. Če bi se vojaškim obveznikom klasično odslužen vojaški rok štel v delovno dobo in bi jim za čas služenja pripadal del pokojnine, ne bi pa teh bonitet uživali vojaški obvezniki, ki bi odslužili vojaški rok civilno, bi se velika večina vojaških obveznikov odločila za klasično služenje vojaškega roka in bi tako imeli v prihodnosti potencialno gledano veliko večje število Slovencev in državljanov RS, ki bi bili usposobljeni za ravnanje z orožjem ter za obrambo države Slovenije.
Če vojaškim obveznikom po klasično odsluženim vojaškim rokom z orožjem ne bi avtomatično pripadala pravica do orožnega lista in nakupa orožja, bi obstajala velika nevarnost, da bi se večina mladih odločala za civilno služenje. Če pa bi vojaškim obveznikom, ki bi odslužili vojaški rok klasično z orožjem avtomatično pripadala pravica do orožnega lista in nakupa orožja, ne bi pa te bonitete uživali: -tisti, ki bi odslužili vojaški rok klasično brez orožja -tisti, ki bi odslužili vojaški rok civilno -tisti, ki bi imeli duševne bolezni oziroma psihične motnje -in tisti, ki bi storili kriminalno dejanje oziroma nedovoljeno uporabili orožje; bi bile posledice uvedbe takega modela služenja vojaškega roka: -da bi se večina nabornikov odločila za klasično služenje vojaškega roka z orožjem -imetniki orožja bi bili za ravnanje z orožjem strokovno usposobljeni -osebe, ki bi želele imeti v posesti orožje legalno bi zelo pazile na svoje vedenje, obnašanje in na svoj način življenja, ker bi se bale, da ne bi izgubile pravice imeti v posesti orožje, ki bi si jo s trudom pridobile. Posledica takega zakona bi bila potemtakem STROKOVNO, VARNO, PREMIŠLJENO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z OROŽJEM.
Če ne bi bilo vsakoletnih rednih mobilizacijskih usposabljanj do določene starosti, bi rezervisti sčasoma pozabili svoja pridobljena vojaška znanja, veščine in specializacije, ki bi si jih pridobili med služenjem vojaškega roka. Če pa bi za rezerviste potekala vsakoletna redna mobilizacijska usposabljanja do določene starosti, bi rezervisti ohranili svoja pridobljena znanja, ki bi si jih pridobili med služenjem vojaškega roka oziroma bi se v teh znanjih še dodatno usposobili oziroma izurili. DOBRO USPOSOBLJENIH IN IZURNJENIH REZERVISTOV SE NE DOBI TOLIKO NA PODLAGI DOLGEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA, AMPAK V STALNEM OBNAVLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU VOJAŠKIH ZNANJ, SPRETNOSTI, SPECIALIZACIJ IN VEŠČIN NA VSAKOLETNIH REDNIH REZERVNO-MOBILIZACIJSKIH TERMINIH.
Tudi če bi bili v skladu s predlogom o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot ga je predlagala SDS uvedeni redni rezervno-mobilizacijski termini, a ti ne bi bili ustrezno plačani, bi bila velika nevarnost, da rezervisti za udeležbo na rezervno-mobilizacijskih terminih sploh ne bi bili zainteresirani in bi namesto na rezervno-mobilizacijske termine raje odhajali »na bolniško« v času rezervnih terminov oziroma bi se rezervno-mobilizacijske termine izkoriščalo zgolj za druženje in pijančevanje oziroma za drugačne oblike simulacij. Če pa bi bili redni rezervno-mobilizacijski termini ustrezno plačani, plačila pa ne bi dobili tisti, ki bi bili v času rezervo-mobilizacijskih-terminov »na bolniški« oziroma bi se plačilo za udeležbo na rezervno-mobilizacijskih terminih odvzelo tistim rezervistom, ki bi se na rezervno-mobilizacijskih terminih vdajali npr. alkoholu oziroma kako drugače simulirali, BI TO PRINESLO POZITIVNE POSLEDICE, DA BI BILI REZERVISTI NA REZERVNIH-MOBILIZACIJSKIH USPOSABLJANJIH ZAINTERESIRANI ZA RESNO DELO, OHRANJANJE IN PRIDOBIVANJE NOVIH VOJAŠKIH ZNANJ, SPRETNOSTI, SPECIALIZACIJ, VEŠČIN IN DISCIPLIN. TAKO BI V PRIHODNOSTI DOBILI DOBRO USPOSOBLJENE ALI PA CELO IZURJENE REZERVISTE.

Tako lahko na podlagi analize in primerjave obeh predlogov o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka ugotovimo, da je model, ki ga predlaga SDS preživel ali pa celo socialističen, ker povzema nekatere elemente modela služenja vojaškega roka po načinih, ki smo jih poznali že v času JLA (Jugoslovanske »ljudske« armade) in v času Teritorialne obrambe oziroma Slovenske vojske do leta 2004. Poleg tega predlaga uvajanje neke prisile brez motivacij. Mirno lahko tudi ugotovimo, da predlagateljem tega zakona s strani SDS manjka »čustvene inteligence«. Pozabljajo namreč, da tako imenovanih »Z«-generacij (»Z« generacije so generacije rojene po letu 1999), ki bi jih ta zakon zavezoval k obveznemu služenju vojaškega roka, ne moremo primerjati z generacijami »veteranov« (generacije veteranov so generacije rojene do leta 1940), »baby boom« generacijami (»baby boom« generacije so generacije rojene med letoma 1940 oziroma 1945 in 1965) in starejšo »X« generacijo (starejša »X« generacija je generacija rojena med letoma 1965 in 1972, medtem ko pa se je mlajša »X« generacija rodila v letih od 1973 do približno 1980 ali pa 1983), ki je bile mdr. prva generacija nabornikov v Slovenski vojski in so mnogi od teh aktivno sodelovali pri obrambi Slovenije v slovenski osamosvojitveni vojni. Generacije rojene do leta 1972 so v času slovenske osamosvojitve velikokrat rade šle v slovensko vojsko in se borile v slovenski osamosvojitveni vojni zaradi domoljubja in ljubezni do nastajajoče oziroma nove države, brez da bi  za to zahtevale kakšne dodatne bonitete za svoje služenje vojaškega roka, ampak že generacij rojenih po letu 1972, da ne govorim o generacijah rojenih po letu 1980 ali pa 1990 (»Y«-generacijah oziroma »milenijcih«) ali pa celo po letu 2000 (»Z« generacijah) pa ne moreš več motivirati za služenje vojaškega roka in za rezervno sestavo slovenske vojske zgolj na podlagi domoljubja, ampak jih moraš za to motivirati tudi z različnimi za njih koristnimi motivacijami in bonitetami.

 Na podlagi zgoraj navedenih argumentov bi se morda lahko nekdo vprašal: »Ali ni ta model služenja vojaškega roka kot ga predlaga Domovinska liga v neskladju s strankinim konservativnim programom, ki promovira »vitko državo«, saj bi tak model služenja vojaškega roka lahko stal slovenske davkoplačevalce veliko denarja?« Odgovor na to vprašanje je takšen: »Tudi konservativci, ki se navadno zavzemamo za »vitko državo« in racionalno trošenje denarja, smo pripravljeni vložiti veliko denarja v stvari, ki se nam bodo kasneje vrnile »nazaj«. »Slovenska blagajna« ne premore toliko denarja, da bi se ga lahko »metalo stran«. Potencialna nevarnost uveljavitve predloga, ki ga predlaga SDS pa je ravno v tem, da bi se davkoplačevalski denar namenjen za obrambo lahko »metalo stran« ravno zaradi tega, ker bi verjetno imeli v primeru uveljavitve predloga o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka kot ga predlaga SDS manj motivirano, usposobljeno in specializirano naborniško vojsko ter rezervno sestavo, s tem pa tudi manjšo obrambno varnost države kot pa v primeru uveljavitve predloga o ponovni uvedbi služenja vojaškega roka, ki ga predlaga Domovinska liga. Ravno zato je ta predlog DOM-a popolnoma v skladu s strankinem konservativnim programom za uveljavljane »vitke države«. 

MATIJA ŠORLI – predsednik nadzornega odbora DOM-a in član strankinega programskega sveta za obrambo