Slika novice

Domovinska liga se v svojem programu zavzema za nastanek in  razvoj novih manjših in srednje velikih zasebnih elektrarn, zlasti za nastanek in razvoj manjših ali srednje velikih zasebnih hidroelektrarn v družinski lasti.  S tem se seveda ne zavzema za zaprtje jedrske elektrarne Krško in slovenskih termoelektrarn ter sedanjih večjih hidroelektrarn v pretežno javni lasti, zaveda pa se, da zgolj obstoječe elektrarne, ki so predvsem v javni lasti niso dovolj. Podpira vse oblike manjših in srednje velikih zasebnih elektrarn predvsem v družinski lasti kot so:

 • elektrarne na veter
 • solarne (sončne elektrarne)
 • hidro elektrarne.

Seveda pa se stranka  v svojem programu zaveda, da so solarne (sončne) elektrarne in tudi elektrarne na veter veliko manj zanesljiv vir pridobivanja nove električne energije kot pa hidro elektrarne, zato se zavzema  predvsem za nastajanje in razvoj novih manjših in srednje velikih zasebnih hidroelektrarn. Ob tem se Domovinska liga zavzema za združevanje tradicije in napredka s tem da tudi podpira revitalizacijo:

 • vodnih žag
 • in vodnih mlinov moke

Vodne žage in vodni mlini bi bili v današnjem času lahko tudi zasebne hidroelektrarne v družinski lasti. Tako bi vodne žage in vodni mlini moke, ki bi bili sočasno tudi zasebne hidroelektrarne združevali tradicijo in napredek ter ne le varčevanje z električno energijo, ampak nasprotno celo dodatno proizvodnjo nove električne energije. Tako bi vodne žage imele trojno vlogo:

 • žaganje lesa na vodni pogon
 • proizvodnjo električne energije
 • pripomogle bi k oblikovanju kulturne krajine na rekah 

Vodni mlini mletja žita bi prav tako imeli trojno vlogo:

 • mletje žita (moke) na vodni pogon
 • proizvodnjo električne energije
 • pripomogli bi k oblikovanju kulturne krajine na rekah 

Poleg tega so manjše in srednje velike hidroelektrarne bolj ekološke od večjih hidroelektrarn (da ne govorim o termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah) saj pomenijo manjšo zajezitev rek in s tem tudi manjši poseg v rečni tok kot pa gradnja velikih hidroelektrarn. Npr. gradnje večjih hidroelektrarn se npr.  v dolinah Trente, Lepene, Logarske doline in Kokre pod Jezerskim ne moremo privoščiti, ker bi bil to prehud poseg v naravno krajino, lahko pa si v teh dolinah posamezne družine privoščijo svoje manjše zasebne hidroelektrarne, ki bi bile lahko npr. hkrati tudi vodni mlini in vodne žage. To pa ne ne samo, da to ne bi bil prehud poseg v rečni tok in naravno krajino, to bi lahko naravni krajini  v teh dolinah doprineslo tudi dodatno oblikovanje kulturne krajine poleg pašnikov, kozolcev, planšarij, starih hiš in starih vaških jeder.

Zavzemanje Domovinske lige za gradnjo in razvoj manjših ter srednje velikih elektrarn v zasebni (zlasti v družinski lasti) je popolnoma skladno s strankinim konservativnim gospodarskim programom za zaščito in razvoj zasebne lastnine ter svobodo tržnega gospodarstva. V skladu s tem stranka poudarja, da zlasti zasebne hidroelektrarne v čisti zasebni lasti, zlasti če so to hkrati tudi vodni mlini moke in vodne žage, lahko predstavljajo za neko družino in neko vas oziroma manjše mesto dodatno finančno in gospodarsko svobodo ter neodvisnost, ki pa posredno pomeni hkrati tudi politično svobodo, neodvisnost in preprečevanje ponovnega uveljavljanja socialistične države, saj pomenijo ravno:

 • zasebna proizvodnja in zasebno upravljanje z električno energijo
 • zasebni mlini žita (moke)
 • zasebne žage 

največji garant za neodvisnost od socialističnega državnega nadzora države nad državljani.

MATIJA ŠORLI – predsednik Nadzornega odbora Domovinske lige in član strankinega programskega sveta