Slika novice

SLOVENIJA, NEPRAVNA DRŽAVA

Drugi člen Ustave RS opredeljuje Slovenijo kot pravno državo, a žal to ustavno načelo v realnosti ni uresničeno. Slovenija ni pravna država in to dejstvo je po naši oceni glavni vzrok za spodletelo tranzicijo in razmah klientelizma, kriminala in korupcije.

Razen formalne delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno vejo, so kršena vsa ostala načela pravne države. Enakost pred zakonom ni zagotovljena. Privilegiranci kljub zagrešenim hudim kaznivim dejanjem lahko računajo bodisi na odsotnost pregona, zavlačevanje s kazenskimi postopki, ki vodijo v zastaranje, izločanje dokazov ali popolnoma samovoljne oprostilne sodbe. Po drugi strani pa se tako policija kot pravosodje zlorablja za obračunavanje s političnimi nasprotniki z nezakonitimi in protiustavnimi procesi, spremljanimi s sistematičnim kršenjem človekovih pravic.

Splošna značilnost sodnih postopkov pred slovenskimi sodišči je kršenje načela sojenja v razumnem roku. Vzrok za porazno stanje pravosodja pa lahko iščemo v kršenju načela neodvisnosti. Leta 2019 moramo za dosedanje delovanje pravosodja ugotoviti, da je neučinkovito, da sodi pristrano in je v celoti politično odvisno od tranzicijske levice.

In vse to kljub temu, da znašajo izdatki za sodstvo kar 0,61 % BDP. Tudi po številu sodnikov je s 47/100.000 prebivalcev Slovenija v vrhu EU (mediana EU=19 sodnikov/100.000 prebivalcev). Kljub temu so rezultati pravosodja porazni, povedno je, da uživa zaupanje zgolj 24 % državljanov.

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Izločitev sodnikov in tožilcev, ki sistematično kršijo ustavo in človekove pravice iz pravosodnega sistema.

➡️ Reformo sodniškega in tožilskega sveta. Sodniško in tožilsko samoupravljanje, ki ima za cilj ohranjanje zatečenega stanja, mora prenehati.

➡️ Uvedba disciplinske, materialne in kazenske odgovornosti za počasno, protizakonito in protiustavno sojenje.