Home » Vojska in policija

Slika novice

SLOVENSKA VOJSKA, STEBER NAŠE DRŽAVNOSTI

Zagotavljanje ozemeljske celovitosti, suverenosti in varnosti državljanov predstavlja temeljno funkcijo države. Slovenska vojska je odigrala ključno vlogo pri osamosvajanju, žal pa se ji zlasti po vstopu v zvezo NATO posveča bistveno premalo pozornosti in zlasti finančnih sredstev. Danes Slovenija za obrambne izdatke namenja samo še 1,18 % BDP oziroma samo 58,5 % ciljne vrednosti NATA. Posledica je slabo stanje Slovenske vojske.

Slovenska vojska je kadrovsko podhranjena, podplačana in zlasti slabo opremljena ter kot taka ni sposobna soočenja s sodobnimi varnostnimi izzivi. Slovenija vse od vstopa v NATO leta 2004 ubira strategijo obrambnega zastonjkarstva, zanemarja razvoj lastnih oboroženih sil računajoč na NATO kot panacejo vseh slovenskih varnostnih problemov.

Verjamemo v NATO kot obrambno zvezo, a jo vidimo samo kot del rešitve problema varnosti. Slovenija potrebuje dovolj močne oborožene sile, da bodo tudi brez NATA sposobne zagotoviti suverenost in ozemeljsko celovitost države. Soglašamo z napotitvijo slovenskih vojakov na misije v tujino, a zgolj v primerih, kjer je izkazljiv slovenski varnostni interes. Nasprotujemo preoblikovanju NATA iz obrambne v transmisijo imperialnih apetitov ZDA in posameznih evropskih držav. Nasprotujemo ustanovitvi skupne evropske vojske,

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Povečanje izdatkov za obrambo. Do leta 2027 izpolniti NATOvo priporočilo o 2 % deležu obrambnih izdatkov v BDP.

➡️ Zmanjšanje udeležbe Slovenske vojske v tujih misijah na tiste, kjer je izkazan neposredni obrambni interes RS oziroma NATA.

➡️ Oblikovanje celovitega programa posodobitve Slovenske vojske s ciljem dviga ocene obrambne sposobnosti na pozitivno raven.

VARNOST JE OSNOVA BLAGINJE

Poglavitno poslanstvo države je zagotavljanje varnosti svojim državljanom. Ta je povezana s sposobnostjo države uveljavljati suverenost na njenem ozemlju. Suverenost se izkazuje z uveljavljanjem nadzora meja, vstopa in izstopa iz države. Naša samoodločba in osamosvojitev sta bili podprti s silo represivnih organov države. Z njimi država stoji in pade! Vse od leta 2015, ko je v državo nezakonito vstopilo 532.000 migrantov Republika Slovenija ne izvaja svoje suverenosti, ker ni sposobna zavarovati svoje meje. Država, ki na svojem ozemlju ne izvaja svojih lastnih zakonov, svojim državljanom ne more zagotoviti varnosti.

Zakon in red sta potrebni pogoj za blaginjo. Celoten sistem notranje varnosti države je potreben reformiranja. Slovenska varnostna in obveščevalna agencija ni sposobna zagotoviti ustreznih informacijskih podlag in ocen varnostnih groženj. Policija je finančno in kadrovsko podhranjena, zlasti problematično je razmerje med uniformiranim in uradniškim delom Ministrstva za notranje zadeve. Policisti so za svoje zahtevno delo slabo plačani, pomanjkljivo opremljeni in obremenjeni z nepotrebnimi administrativnimi opravili.

Domovinska liga se zavzema za:

➡️ Takojšen preklic pristopa h Globalnemu sporazumu o migracijah.

➡️ Znižanje finančne podpore migrantom. Nesprejemljivo je, da so mesečni alocirani stroški oskrbe migranta s 1963 evri kar trikrat višji kot znaša povprečna starostna pokojnina v RS.

➡️ Zvišanje sredstev proračuna RS za Ministrstvo za notranje zadeve za 20 % do leta 2027.

➡️Ustanovitev posebne Protiobveščevalne službe.